මිලියන 1.5

රක්ෂණ පාරිභෝගිකයින්

රුපියල් බිලියන 2

2022 වසරේදී රක්ෂණ හිමිකම් ගෙවීම්

අනුමැතිය
ප්‍රාරක්ෂක
හවුල්කරුවන්

2013දී
රක්ෂණ සේවා ආරම්භ කර ඇත

මිලියන 1.5ක
ග්‍රාහකයින්

100,000+
හිමිකම් ගෙවා ඇත

30+
පාරිභෝගික සේවා කණ්ඩායම

රු. බිලියන 2ක
ගෙවන ලද හිමිකම්

300+
මුළු කාර්ය මණ්ඩලය

BIMA ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න

BIMA පිළිබඳව

අපි ඔබව සවිබල ගන්වන්නෙමු

සෑම පුරවැසියෙකුටම රක්ෂණ සහ සෞඛ්‍ය සේවා අවශ්‍යයි, නමුත් හොඳ රක්ෂණයක් සහ සෞඛ්‍ය සේවාවක් සඳහා සෑම කෙනෙකුටම එක හා සමාන ප්‍රවේශයක් නොමැති අතර මෙය ඔවුන් සහ ඔවුන්ගේ පවුල් ආරක්ෂා කර ගැනීමේ හැකියාව සීමා කරයි.
BIMA Lanka හි අපි, සියළු ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට දැරිය හැකි රක්ෂණයක් සහ ඩිජිටල් සෞඛ්‍ය සේවාවක් ලබා ගැනීමට උපකාර වෙමු. මෙම අයිතිය සෑම කෙනෙකුටම ලැබිය යුතු බවද අපි තරයේ විශ්වාස කරමු.
ආරම්භයේ සිටම, අපි ඔවුන්ගේ ජීවිත සහ ඔවුන්ගේ ආදරණීයයන්ගේ ජීවිත ආරක්ෂා කර ගැනීමේදී මුහුණපාන බාධක මැඩලීමට සේවය කර ඇත්තෙමු.