අගෝස්තු 16, 2023
BIMA Doctor Telimedicine සේවාව යනු කුමක්ද?
ඉතාම සරල ලෙස කිව්වොත්, ඕනෑම තැනක සිට, ඕනෑම වේලාවක ඔයාට අසනීපක් වුනොත් එහෙමත් නැත්තම් ඕනෙම සෞඛ්‍ය ගැටළුවකට වෛද්‍ය උපදෙස් ගන්න පුළුවන්. ඒවගේම ගත්ත Lab Report එක […]
මාර්තු 10, 2023
” කාන්තාවන්ගේ සෞඛ්‍යය ඉතා වැදගත් ” 
” කාන්තාවන්ගේ සෞඛ්‍යය ඉතා වැදගත් ” BIMA Doctor හි ප්‍රධාන වෛද්‍ය යසස් ද සිල්වා අදහස් දක්වයි  කාන්තාවන්ගේ සෞඛ්‍යය වැදගත් වන්නේ එය කාන්තාවකගේ ශාරීරික, මානසික සහ චිත්තවේගීය යහපැවැත්මේ සියලු […]
ජනවාරි 27, 2023
BIMA Lanka thrives for the excellence – By Ceylon Today
This special interview was conducted with two senior managers, Thusitha Aponsu Senior Manager of Revenue Operations and Priyan De Silva Senior Manager of H.R. at BIMA […]
නොවැම්බර් 4, 2022
Mercentile Volleyball Tournament – 2022
Moments from the Mercentile Volleyball Tournament – 2022
ඔක්තෝබර් 20, 2022
BIMA Lanka on Daily News
Read more > OUR NEWS other top news. July 15, 2022 Published by admin on July 15, 2022Categories Uncategorized BIMA Lanka family celebrated the launch of […]
ඔක්තෝබර් 20, 2022
BIMA Lanka ACE League Winners 2022
OUR NEWS other top news. October 20, 2022 Published by Udith Dedunupitiya on October 20, 2022Categories Uncategorized BIMA Lanka joins the Ceylon Chamber of Commerce. Mafaz Mazeen, […]
ඔක්තෝබර් 20, 2022
BIMA Lanka joins SLASSCOM fraternity
SLASSCOM welcomes its new member, BIMA Sri Lanka – a subsidiary of MILVIK BIMA. They are democratizing healthcare in emerging markets through technology that enables affordable and accessible […]
ඔක්තෝබර් 20, 2022
BIMA Lanka joins SLASSCOM fraternity
ඔක්තෝබර් 20, 2022
BIMA Lanka joins the SLASSCOM fraternity. Mafaz Mazeen – Chief Revenue & Operations Officer of BIMA Lanka shares his thoughts.
Read more > OUR NEWS other top news. October 20, 2022 Published by Udith Dedunupitiya on October 20, 2022Categories Uncategorized BIMA Lanka held a grand ceremony […]