මිලියන 1.5+

රක්ෂණ පාරිභෝගිකයින්

45000+

BIMA Doctor සේවාලාභින්

බලපත්‍රලාභී තැරැව්කරු
ප්‍රාරක්ෂක
හවුල්කරුවන්

2013
රක්ෂණ සේවා ආරම්භ කර ඇත

මිලියන 1.5 කි
ග්‍රාහකයින් සංඛ්යාව

100,000+
හිමිකම් ගෙවා ඇත

30+
පාරිභෝගික සේවා කණ්ඩායම

රුපියල් බිලියන 2 කි
ගෙවන ලද හිමිකම්වල වටිනාකම

ශක්තිමත් වෛද්‍ය කණ්ඩායමක්
වෛද්‍යවරු 20ක් සහ හෙදියන් 15ක්

300+
මුළු කාර්ය මණ්ඩලය

BIMA ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න

BIMA පිළිබඳව

අපි මිනිසුන් සවිබල ගන්වන්නෙමු

මිනිසුන්ට රක්ෂණය සහ සෞඛ්‍ය සේවා අවශ්‍යයි, නමුත් හොඳ රක්ෂණයක් සහ සෞඛ්‍ය සේවාවක් සඳහා සෑම කෙනෙකුටම එක හා සමාන ප්‍රවේශයක් නොමැති අතර මෙය තමන් සහ ඔවුන්ගේ පවුල් ආරක්ෂා කර ගැනීමේ හැකියාව සීමා කරයි.
BIMA Lanka හි, අපි ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට දැරිය හැකි ඩිජිටල් සෞඛ්‍ය සේවාවක් සහ රක්ෂණයක් ලබා ගැනීමට උදව් කරන්නෙමු. මෙම අයිතිය සෑම කෙනෙකුටම ලැබිය යුතු බව අපි විශ්වාස කරමු.
ආරම්භයේ සිටම, අපි ඔවුන්ගේ ජීවිත සහ ඔවුන්ගේ ආදරණීයයන්ගේ ජීවිත ආරක්ෂා කර ගැනීමට බාධකවලට මුහුණ දුන් පවුල්වලට සේවය කර ඇත්තෙමු.