உங்களுக்காக மலிவு விலையில் ஆயுள் கவர்கள்! இப்பொது பதிவு செய்க!

  சேவை வழங்குனர்

  ஆயுள் அட்டைகள்

  * வரி பொருந்தும்

  கவர் 1

  LKR 1,100,000 கவர் நன்மை
  • முற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான தினசரி சந்தா கட்டணம் (LKR) 12.46
  • பிற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான மாதாந்திர சந்தா கட்டணம் (LKR) 373.82

  கவர் 2

  LKR 600,000 கவர் நன்மை
  • முற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான தினசரி சந்தா கட்டணம் (LKR) 6.67
  • பிற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான மாதாந்திர சந்தா கட்டணம் (LKR) 202.49

  கவர் 3

  LKR 300,000 கவர் நன்மை
  • முற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான தினசரி சந்தா கட்டணம் (LKR) 3.42
  • பிற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான மாதாந்திர சந்தா கட்டணம் (LKR) 103.84

  கவர் 4

  LKR 120,000 கவர் நன்மை
  • முற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான தினசரி சந்தா கட்டணம் (LKR) 1.38
  • பிற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான மாதாந்திர சந்தா கட்டணம் (LKR) 41.54

  மலிவு விலையில் உங்கள் மனைவியை வாழ்க்கைத்துணையை இணைத்துக்கொள்ளுங்கள்

  * வரி பொருந்தும்

  கவர் 1

  LKR 1,100,000 கவர் நன்மை
  • வாழ்க்கைத்துணைக்கான காப்புறுதி நன்மை (LKR) 500,000
  • முற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான தினசரி சந்தா கட்டணம் (LKR) 17.48
  • பிற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான மாதாந்திர சந்தா கட்டணம் (LKR) 524.39

  கவர் 2

  LKR 600,000 கவர் நன்மை
  • வாழ்க்கைத்துணைக்கான காப்புறுதி நன்மை (LKR) 250,000
  • முற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான தினசரி சந்தா கட்டணம் (LKR) 9.48
  • பிற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான மாதாந்திர சந்தா கட்டணம் (LKR) 286.60

  கவர் 3

  LKR 300,000 கவர் நன்மை
  • வாழ்க்கைத்துணைக்கான காப்புறுதி நன்மை (LKR) 100,000
  • முற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான தினசரி சந்தா கட்டணம் (LKR) 4.60
  • பிற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான மாதாந்திர சந்தா கட்டணம் (LKR) 139.15

  கவர் 4

  LKR 120,000 கவர் நன்மை
  • வாழ்க்கைத்துணைக்கான காப்புறுதி நன்மை (LKR) 50,000
  • முற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான தினசரி சந்தா கட்டணம் (LKR) 1.97
  • பிற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான மாதாந்திர சந்தா கட்டணம் (LKR) 59.19

  மேலும் தகவலுக்கு 1343 என்ற எண்ணில்

  The payments can be made by any Debit / Credit card via Genie