உங்களுக்காக மலிவு விலையில் ஆயுள் கவர்கள்! இப்பொது பதிவு செய்க!

  சேவை வழங்குனர்

  ஆயுள் அட்டைகள்

  * வரி பொருந்தும்

  கவர் 1

  Rs 1,100,000 கவர் நன்மை
  • முற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான தினசரி சந்தா கட்டணம் Rs.12.68
  • பிற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான மாதாந்திர சந்தா கட்டணம் Rs.380.67

  கவர் 2

  Rs 600,000 கவர் நன்மை
  • முற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான தினசரி சந்தா கட்டணம் Rs.6.87
  • பிற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான மாதாந்திர சந்தா கட்டணம் Rs.206.20

  கவர் 3

  Rs 300,000 கவர் நன்மை
  • முற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான தினசரி சந்தா கட்டணம் Rs.3.52
  • பிற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான மாதாந்திர சந்தா கட்டணம் Rs.105.74

  கவர் 4

  Rs 120,000 கவர் நன்மை
  • முற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான தினசரி சந்தா கட்டணம் Rs.1.40
  • பிற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான மாதாந்திர சந்தா கட்டணம் Rs.42.30

  மலிவு விலையில் உங்கள் மனைவியை வாழ்க்கைத்துணையை இணைத்துக்கொள்ளுங்கள்

  * வரி பொருந்தும்

  கவர் 1

  Rs 1,100,000 கவர் நன்மை
  • வாழ்க்கைத்துணைக்கான காப்புறுதி நன்மை Rs.500,000
  • முற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான தினசரி சந்தா கட்டணம் Rs.17.80
  • பிற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான மாதாந்திர சந்தா கட்டணம் Rs.534.00

  கவர் 2

  Rs 600,000 கவர் நன்மை
  • வாழ்க்கைத்துணைக்கான காப்புறுதி நன்மை Rs.250,000
  • முற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான தினசரி சந்தா கட்டணம் Rs.9.73
  • பிற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான மாதாந்திர சந்தா கட்டணம் Rs.291.84

  கவர் 3

  Rs 300,000 கவர் நன்மை
  • வாழ்க்கைத்துணைக்கான காப்புறுதி நன்மை Rs.100,000
  • முற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான தினசரி சந்தா கட்டணம் Rs.4.72
  • பிற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான மாதாந்திர சந்தா கட்டணம் Rs.141.69

  கவர் 4

  Rs 120,000 கவர் நன்மை
  • வாழ்க்கைத்துணைக்கான காப்புறுதி நன்மை Rs.50,000
  • முற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான தினசரி சந்தா கட்டணம் Rs.2.01
  • பிற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான மாதாந்திர சந்தா கட்டணம் Rs.60.27

  மேலும் தகவலுக்கு 1343 என்ற எண்ணில்