உங்களுக்காக மலிவு விலையில் ஆயுள் கவர்கள்! இப்பொது பதிவு செய்க!

  சேவை வழங்குனர்

  ஆயுள் அட்டைகள்

  * வரி பொருந்தும்

  கவர் 1

  Rs 1,100,000 கவர் நன்மை
  • முற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான தினசரி சந்தா கட்டணம் Rs.15.23
  • பிற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான மாதாந்திர சந்தா கட்டணம் Rs.456.81

  கவர் 2

  Rs 600,000 கவர் நன்மை
  • முற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான தினசரி சந்தா கட்டணம் Rs.8.25
  • பிற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான மாதாந்திர சந்தா கட்டணம் Rs.247.44

  கவர் 3

  Rs 300,000 கவர் நன்மை
  • முற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான தினசரி சந்தா கட்டணம் Rs.4.23
  • பிற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான மாதாந்திர சந்தா கட்டணம் Rs.126.89

  கவர் 4

  Rs 120,000 கவர் நன்மை
  • முற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான தினசரி சந்தா கட்டணம் Rs.1.69
  • பிற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான மாதாந்திர சந்தா கட்டணம் Rs.50.76

  மலிவு விலையில் உங்கள் வாழ்க்கைத்துணையை இணைத்துக்கொள்ளுங்கள்

  * வரி பொருந்தும்

  கவர் 1

  Rs 1,100,000 கவர் நன்மை
  • வாழ்க்கைத்துணைக்கான காப்புறுதி நன்மை Rs.500,000
  • முற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான தினசரி சந்தா கட்டணம் Rs.21.36
  • பிற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான மாதாந்திர சந்தா கட்டணம் Rs.640.80

  கவர் 2

  Rs 600,000 கவர் நன்மை
  • வாழ்க்கைத்துணைக்கான காப்புறுதி நன்மை Rs.250,000
  • முற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான தினசரி சந்தா கட்டணம் Rs.11.67
  • பிற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான மாதாந்திர சந்தா கட்டணம் Rs.350.22

  கவர் 3

  Rs 300,000 கவர் நன்மை
  • வாழ்க்கைத்துணைக்கான காப்புறுதி நன்மை Rs.100,000
  • முற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான தினசரி சந்தா கட்டணம் Rs.5.67
  • பிற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான மாதாந்திர சந்தா கட்டணம் Rs.170.03

  கவர் 4

  Rs 120,000 கவர் நன்மை
  • வாழ்க்கைத்துணைக்கான காப்புறுதி நன்மை Rs.50,000
  • முற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான தினசரி சந்தா கட்டணம் Rs.2.41
  • பிற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான மாதாந்திர சந்தா கட்டணம் Rs.72.33

  Genie கவர் + தீவிர நோய்லைஃப் கவர்

  * வரி பொருந்தும்

  கவர் 1

  Rs. 500,000 முதன்மை கவர்
  • இறுதி பயனர் கட்டணம்
   Rs.352.81

  கவர் 2

  Rs. 1,000,000 முதன்மை கவர்
  • இறுதி பயனர் கட்டணம்
   Rs.705.66

  கவர் 3

  Rs. 2,000,000 முதன்மை கவர்
  • இறுதி பயனர் கட்டணம்
   Rs.1411.26

  கவர் 1 + தீவிர நோய்

  Rs. 500,000 முதன்மை கவர்
  • இறுதி பயனர் கட்டணம்
   Rs.637.85
  • தீவிர நோய் கவர்
   Rs.250,000

  கவர் 2 + தீவிர நோய்

  Rs. 1,000,000 முதன்மை கவர்
  • இறுதி பயனர் கட்டணம்
   Rs.1275.74
  • தீவிர நோய் கவர்
   Rs.500,000

  கவர் 3 + தீவிர நோய்

  Rs. 2,000,000 முதன்மை கவர்
  • இறுதி பயனர் கட்டணம்
   Rs.2551.44
  • தீவிர நோய் கவர்
   Rs.1,000,000

  மேலும் தகவலுக்கு 1343 என்ற எண்ணில்