உங்களுக்காக மலிவு விலையில் மருத்துவமனையில் சேர்க்கும் உதவித் திட்டம்! இப்பொது பதிவு செய்!

  சேவை வழங்குனர்

  மருத்துவமனையில் சேர்க்கும் உதவித் திட்டம் (டயலாக்கின் முற்கொடுப்பனவு மற்றும் பிற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கு)

  * வரி பொருந்தும்

  Basic தொகுப்பு

  LKR 1,200 ஒரு இரவுக்கு தினசரி கொடுப்பனவு
  • முற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான தினசரி சந்தா கட்டணம் (LKR) 4.30
  • பிற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான மாதாந்திர சந்தா கட்டணம் (LKR) 129.00

  Silver தொகுப்பு

  LKR 4,000 ஒரு இரவுக்கு தினசரி கொடுப்பனவு
  • முற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான தினசரி சந்தா கட்டணம் (LKR) N/A
  • பிற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான மாதாந்திர சந்தா கட்டணம் (LKR) 360.00

  Gold தொகுப்பு

  LKR 6,500 ஒரு இரவுக்கு தினசரி கொடுப்பனவு
  • முற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான தினசரி சந்தா கட்டணம் (LKR) N/A
  • பிற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான மாதாந்திர சந்தா கட்டணம் (LKR) 560.00

  மருத்துவமனையில் சேர்க்கும் உதவித் திட்டம் (அட்டைப் பணம் செலுத்துதல்)

  Basic தொகுப்பு

  LKR 30,000 ஆண்டு வரம்பு (30 நாட்கள்)
  • ஒரு இரவில் செலவழித்த மருத்துவமனை தினசரி கொடுப்பனவு - ஒரு நாளுக்கு வரம்பு (LKR) 1,000
  • தற்செயலான மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்படுதல் மற்றும் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவு - ஒரு நாளைக்கு வரம்பு (LKR) 2,000
  • தொற்றுநோய்/தொற்றுநோய் காப்பீட்டு ஆண்டு வரம்பு - 5 நாட்கள் (LKR) 5,000
  • வரியுடன் ஆரம்ப விலை (LKR) 210.28

  Bronze தொகுப்பு

  LKR 60,000 ஆண்டு வரம்பு (30 நாட்கள்)
  • ஒரு இரவில்செலவழித்த மருத்துவமனை தினசரி கொடுப்பனவு - ஒரு நாளைக்கு வரம்பு (LKR) 2,000
  • தற்செயலான மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்படுதல் மற்றும் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவு - ஒரு நாளைக்கு வரம்பு (LKR) 4,000
  • தொற்றுநோய்/தொற்றுநோய் காப்பீட்டு ஆண்டு வரம்பு - 5 நாட்கள் (LKR) 10,000
  • வரியுடன் ஆரம்ப விலை (LKR) 420.54

  Silver தொகுப்பு

  LKR 120,000 ஆண்டு வரம்பு (30 நாட்கள்)
  • ஒரு இரவில் செலவழித்த மருத்துவமனை தினசரி கொடுப்பனவு - ஒரு நாளைக்கு வரம்பு (LKR) 4,000
  • தற்செயலான மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்படுதல் மற்றும் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவு - ஒரு நாளைக்கு வரம்பு (LKR) 8,000
  • தொற்றுநோய்/தொற்றுநோய் காப்பீட்டு ஆண்டு வரம்பு - 5 நாட்கள் (LKR) 20,000
  • வரியுடன் ஆரம்ப விலை (LKR) 619.67

  Gold தொகுப்பு

  LKR 180,000 ஆண்டு வரம்பு (30 நாட்கள்)
  • ஒரு இரவில் செலவழித்த மருத்துவமனை தினசரி கொடுப்பனவு - ஒரு நாளைக்கு வரம்பு (LKR) 6,000
  • தற்செயலான மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்படுதல் மற்றும் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவு - ஒரு நாளைக்கு வரம்பு (LKR) 12,000
  • தொற்றுநோய்/தொற்றுநோய் காப்பீட்டு ஆண்டு வரம்பு - 5 நாட்கள் (LKR) 30,000
  • வரியுடன் ஆரம்ப விலை (LKR) 1023.31

  மேலும் தகவலுக்கு 1343 என்ற எண்ணில்

  The payments can be made by any Debit / Credit card via Genie