மலிவு விலையில் விபத்துக் கவர் உங்களுக்காக!! இப்பொது பதிவு செய்க!

  சேவை வழங்குனர்

  பணியாளர் விபத்து கவர்கள்..

  * வரி பொருந்தும்

  கவர் 1

  LKR 500,000 விபத்து மரணம் அல்லது ஊனம் அல்லது விபத்து அல்லாத மரணம் காரணமாக இறுதிச் செலவுகளுக்கான 100,000 ரூ.
  • முற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான தினசரி சந்தா கட்டணம்* (LKR) 1.33
  • பிற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான மாதாந்திர சந்தா கட்டணம்* (LKR) 40.00

  கவர் 2

  LKR 1,200,000 விபத்து மரணம் அல்லது ஊனம் அல்லது ரூ. விபத்து அல்லாத மரணம் காரணமாக இறுதிச் செலவுகளுக்கான 100,000 ரூ.
  • முற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான தினசரி சந்தா கட்டணம்* (LKR) 2.67
  • பிற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான மாதாந்திர சந்தா கட்டணம்* (LKR) 80.00

  மேலும் தகவலுக்கு 1343 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

  The payments can be made by any Debit / Credit card via Genie