ජීවිත රක්ෂණ ආවරණ. දැන්ම ලියාපදිංචි වන්න!

  ප්‍රාරක්ෂණය කිරිම

  ජීවිත රක්ෂණ ආවරණ

  * බදු අදාළ වේ

  ආවරණය 1

  LKR 1,100,000 ආවරණ ප්‍රතිලාභය
  • පෙරගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා දෛනික දායක ගාස්තුව (LKR) 12.46
  • පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා මාසික දායක ගාස්තුව (LKR) 373.82

  ආවරණය 2

  LKR 600,000 ආවරණ ප්‍රතිලාභය
  • පෙරගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා දෛනික දායක ගාස්තුව (LKR) 6.75
  • පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා මාසික දායක ගාස්තුව (LKR) 202.49

  ආවරණය 3

  LKR 300,000 ආවරණ ප්‍රතිලාභය
  • පෙරගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා දෛනික දායක ගාස්තුව (LKR) 3.46
  • පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා මාසික දායක ගාස්තුව (LKR) 103.84

  ආවරණය 4

  LKR 120,000 ආවරණ ප්‍රතිලාභය
  • පෙරගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා දෛනික දායක ගාස්තුව (LKR) 1.38
  • පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා මාසික දායක ගාස්තුව (LKR) 41.54

  දැරිය හැකි මිලකට ඔබේ සහකරු හෝ සහකාරිය එක් කරන්න

  * බදු අදාළ වේ

  ආවරණය 1

  LKR 1,100,000 ආවරණ ප්‍රතිලාභය
  • සහකරු හෝ සහකාරිය සඳහා ආවරණ ප්‍රතිලාභය (LKR) 500,000
  • පෙරගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා දෛනික දායක ගාස්තුව (LKR) 17.48
  • පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා මාසික දායක ගාස්තුව (LKR) 524.39

  ආවරණය 2

  LKR 600,000 ආවරණ ප්‍රතිලාභය
  • සහකරු හෝ සහකාරිය සඳහා ආවරණ ප්‍රතිලාභය (LKR) 250,000
  • පෙරගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා දෛනික දායක ගාස්තුව (LKR) 9.55
  • පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා මාසික දායක ගාස්තුව (LKR) 286.60

  ආවරණය 3

  LKR 300,000 ආවරණ ප්‍රතිලාභය
  • සහකරු හෝ සහකාරිය සඳහා ආවරණ ප්‍රතිලාභය (LKR) 100,000
  • පෙරගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා දෛනික දායක ගාස්තුව (LKR) 4.64
  • පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා මාසික දායක ගාස්තුව (LKR) 139.15

  ආවරණය 4

  LKR 120,000 ආවරණ ප්‍රතිලාභය
  • සහකරු හෝ සහකාරිය සඳහා ආවරණ ප්‍රතිලාභය (LKR) 50,000
  • පෙරගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා දෛනික දායක ගාස්තුව (LKR) 1.97
  • පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා මාසික දායක ගාස්තුව (LKR) 59.19

  වැඩි විස්තර සදහා 1343 අමතන්න

  The payments can be made by any Debit / Credit card via Genie