ජීවිත රක්ෂණ ආවරණ. දැන්ම ලියාපදිංචි වන්න!

  ප්‍රාරක්ෂණය කිරිම

  ජීවිත රක්ෂණ ආවරණ

  * බදු අදාළ වේ

  ආවරණය 1

  රු. 1,100,000 ආවරණ ප්‍රතිලාභය
  • පෙරගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා දෛනික දායක ගාස්තුව රු.15.23
  • පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා මාසික දායක ගාස්තුව රු.456.81

  ආවරණය 2

  රු. 600,000 ආවරණ ප්‍රතිලාභය
  • පෙරගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා දෛනික දායක ගාස්තුව රු.8.25
  • පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා මාසික දායක ගාස්තුව රු.247.44

  ආවරණය 3

  රු. 300,000 ආවරණ ප්‍රතිලාභය
  • පෙරගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා දෛනික දායක ගාස්තුව රු.4.23
  • පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා මාසික දායක ගාස්තුව රු.126.89

  ආවරණය 4

  රු. 120,000 ආවරණ ප්‍රතිලාභය
  • පෙරගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා දෛනික දායක ගාස්තුව රු.1.69
  • පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා මාසික දායක ගාස්තුව රු.50.76

  දැරිය හැකි මිලකට ඔබේ සහකරු හෝ සහකාරිය එක් කරන්න

  * බදු අදාළ වේ

  ආවරණය 1

  රු. 1,100,000 ආවරණ ප්‍රතිලාභය
  • සහකරු හෝ සහකාරිය සඳහා ආවරණ ප්‍රතිලාභය රු.500,000
  • පෙරගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා දෛනික දායක ගාස්තුව රු.21.36
  • පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා මාසික දායක ගාස්තුව රු. 640.80

  ආවරණය 2

  රු. 600,000 ආවරණ ප්‍රතිලාභය
  • සහකරු හෝ සහකාරිය සඳහා ආවරණ ප්‍රතිලාභය රු.250,000
  • පෙරගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා දෛනික දායක ගාස්තුව රු.11.67
  • පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා මාසික දායක ගාස්තුව රු.350.22

  ආවරණය 3

  රු. 300,000 ආවරණ ප්‍රතිලාභය
  • සහකරු හෝ සහකාරිය සඳහා ආවරණ ප්‍රතිලාභය රු.100,000
  • පෙරගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා දෛනික දායක ගාස්තුව රු.5.67
  • පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා මාසික දායක ගාස්තුව රු.170.03

  ආවරණය 4

  රු. 120,000 ආවරණ ප්‍රතිලාභය
  • සහකරු හෝ සහකාරිය සඳහා ආවරණ ප්‍රතිලාභය රු.50,000
  • පෙරගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා දෛනික දායක ගාස්තුව රු.2.41
  • පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා මාසික දායක ගාස්තුව රු.72.33

  වැඩි විස්තර සදහා 1343 අමතන්න