ජීවිත රක්ෂණ ආවරණ. දැන්ම ලියාපදිංචි වන්න!

  ප්‍රාරක්ෂණය කිරිම

  ජීවිත රක්ෂණ ආවරණ

  * බදු අදාළ වේ

  ආවරණය 1

  රු. 1,100,000 ආවරණ ප්‍රතිලාභය
  • පෙරගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා දෛනික දායක ගාස්තුව රු.12.68
  • පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා මාසික දායක ගාස්තුව රු.380.67

  ආවරණය 2

  රු. 600,000 ආවරණ ප්‍රතිලාභය
  • පෙරගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා දෛනික දායක ගාස්තුව රු.6.87
  • පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා මාසික දායක ගාස්තුව රු.206.20

  ආවරණය 3

  රු. 300,000 ආවරණ ප්‍රතිලාභය
  • පෙරගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා දෛනික දායක ගාස්තුව රු.3.52
  • පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා මාසික දායක ගාස්තුව රු.105.74

  ආවරණය 4

  රු. 120,000 ආවරණ ප්‍රතිලාභය
  • පෙරගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා දෛනික දායක ගාස්තුව රු.1.40
  • පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා මාසික දායක ගාස්තුව රු.42.30

  දැරිය හැකි මිලකට ඔබේ සහකරු හෝ සහකාරිය එක් කරන්න

  * බදු අදාළ වේ

  ආවරණය 1

  රු. 1,100,000 ආවරණ ප්‍රතිලාභය
  • සහකරු හෝ සහකාරිය සඳහා ආවරණ ප්‍රතිලාභය රු.500,000
  • පෙරගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා දෛනික දායක ගාස්තුව රු.17.80
  • පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා මාසික දායක ගාස්තුව රු. 534.00

  ආවරණය 2

  රු. 600,000 ආවරණ ප්‍රතිලාභය
  • සහකරු හෝ සහකාරිය සඳහා ආවරණ ප්‍රතිලාභය රු.250,000
  • පෙරගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා දෛනික දායක ගාස්තුව රු.9.73
  • පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා මාසික දායක ගාස්තුව රු.291.85

  ආවරණය 3

  රු. 300,000 ආවරණ ප්‍රතිලාභය
  • සහකරු හෝ සහකාරිය සඳහා ආවරණ ප්‍රතිලාභය රු.100,000
  • පෙරගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා දෛනික දායක ගාස්තුව රු.4.72
  • පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා මාසික දායක ගාස්තුව රු.141.69

  ආවරණය 4

  රු. 120,000 ආවරණ ප්‍රතිලාභය
  • සහකරු හෝ සහකාරිය සඳහා ආවරණ ප්‍රතිලාභය රු.50,000
  • පෙරගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා දෛනික දායක ගාස්තුව රු.2.01
  • පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා මාසික දායක ගාස්තුව රු.60.27

  වැඩි විස්තර සදහා 1343 අමතන්න