රෝහල් ගතවීමකදි සහය වන රක්ෂණය. දැන්ම ලියාපදිංචි වන්න!

  ප්‍රාරක්ෂණය කිරිම

  රෝහල්ගත කිරීමේ ආධාරක සැලැස්ම (Dialog හි පෙරගෙවුම් සහ පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා)

  * බදු අදාළ වේ

  Basic Package

  LKR 1,200 ගත කළ රාත්‍රියකට දෛනික දීමනාව
  • පෙරගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා දෛනික දායක ගාස්තුව (LKR) 4.30
  • පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා මාසික දායක ගාස්තුව (LKR) 129.00

  Silver Package

  LKR 4,000 ගත කළ රාත්‍රියකට දෛනික දීමනාව
  • පෙරගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා දෛනික දායක ගාස්තුව (LKR) N/A
  • පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා මාසික දායක ගාස්තුව (LKR) 360.00

  Gold Package

  LKR 6,500 ගත කළ රාත්‍රියකට දෛනික දීමනාව
  • පෙරගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා දෛනික දායක ගාස්තුව (LKR) N/A
  • පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා මාසික දායක ගාස්තුව (LKR) 560.00

  රෝහල්ගත කිරීමේ ආධාරක සැලැස්ම (කාඩ්පත් ගෙවීම්)

  Basic Package

  LKR 30,000 වාර්ෂික සීමාව (දින 30)
  • ගත කරන රාත්‍රියකට රෝහල් දෛනික දීමනාව - දිනකට සීමාව (LKR) 1,000
  • හදිසි රෝහල්ගත කිරීම සහ දැඩි සත්කාර ඒකකය - දිනකට සීමාව (LKR) 2,000
  • වසංගත/වසංගත ආවරණ වාර්ෂික සීමාව - දින 5 (LKR) 5,000
  • බදු සමග ආරම්භක මිල (LKR) 210.28

  Bronze Package

  LKR 60,000 වාර්ෂික සීමාව (දින 30)
  • ගත කරන රාත්‍රියකට රෝහල් දෛනික දීමනාව - දිනකට සීමාව (LKR) 2,000
  • හදිසි රෝහල්ගත කිරීම සහ දැඩි සත්කාර ඒකකය - දිනකට සීමාව (LKR) 4,000
  • වසංගත/වසංගත ආවරණ වාර්ෂික සීමාව - දින 5 (LKR) 10,000
  • බදු සමග ආරම්භක මිල (LKR) 420.54

  Silver Package

  LKR 120,000 වාර්ෂික සීමාව (දින 30)
  • ගත කරන රාත්‍රියකට රෝහල් දෛනික දීමනාව - දිනකට සීමාව (LKR) 4,000
  • හදිසි රෝහල්ගත කිරීම සහ දැඩි සත්කාර ඒකකය - දිනකට සීමාව (LKR) 8,000
  • වසංගත/වසංගත ආවරණ වාර්ෂික සීමාව - දින 5 (LKR) 20,000
  • බදු සමග ආරම්භක මිල (LKR) 619.67

  Gold Package

  LKR 180,000 වාර්ෂික සීමාව (දින 30)
  • ගත කරන රාත්‍රියකට රෝහල් දෛනික දීමනාව - දිනකට සීමාව (LKR) 6,000
  • හදිසි රෝහල්ගත කිරීම සහ දැඩි සත්කාර ඒකකය - දිනකට සීමාව (LKR) 12,000
  • වසංගත/වසංගත ආවරණ වාර්ෂික සීමාව - දින 5 (LKR) 30,000
  • බදු සමග ආරම්භක මිල (LKR) 1,023.31

  වැඩි විස්තර සදහා 1343 අමතන්න

  The payments can be made by any Debit / Credit card via Genie