රෝහල් ගතවීමකදි සහය වන රක්ෂණය. දැන්ම ලියාපදිංචි වන්න!

  ප්‍රාරක්ෂණය කිරිම

  රෝහල්ගතවීමකදී සහයවන රක්ශනය (Dialog පෙරගෙවුම් සහ පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා)

  * බදු අදාළ වේ

  Basic Package

  රු. 1,200 ගත කළ රාත්‍රියට දෛනික දීමනාව
  • රු.12,000
   ඩෙංගු සෑදී රෝහල්ගතවීමකදී ලැබෙන මුදල් ප්‍රදානය
  • රු.10,000
   වසංගතයක් සඳහා රෝහල්ගත්වීමකදී ලැබෙන මුදල් ප්රමාණය
  • රු.36,000
   වාර්ෂික සීමාව (දින 30)
  • රු.103.22
   සහකරු හෝ සහකාරිය
  • රු.79.40
   එක් දරුවෙකුට
  • පෙරගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා දෛනික දායක ගාස්තුව රු.4.30
  • පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා මාසික දායක ගාස්තුව රු.129.00

  Silver Package

  රු. 4,000 ගත කළ රාත්‍රියට දෛනික දීමනාව
  • රු.12,000
   ඩෙංගු සෑදී රෝහල්ගතවීමකදී ලැබෙන මුදල් ප්‍රදානය
  • රු.12,000
   වසංගතයක් සඳහා රෝහල්ගත්වීමකදී ලැබෙන මුදල් ප්රමාණය
  • රු.120,000
   වාර්ෂික සීමාව (දින 30)
  • රු.291.38
   සහකරු හෝ සහකාරිය
  • රු.230.54
   එක් දරුවෙකුට
  • පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා මාසික දායක ගාස්තුව රු.360.00

  Gold Package

  රු. 6,500 ගත කළ රාත්‍රියට දෛනික දීමනාව
  • රු.12,000
   ඩෙංගු සෑදී රෝහල්ගතවීමකදී ලැබෙන මුදල් ප්‍රදානය
  • රු.14,000
   වසංගතයක් සඳහා රෝහල්ගත්වීමකදී ලැබෙන මුදල් ප්රමාණය
  • රු.195,000
   වාර්ෂික සීමාව (දින 30)
  • රු.456.54
   සහකරු හෝ සහකාරිය
  • රු 365.85
   එක් දරුවෙකුට
  • පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා මාසික දායක ගාස්තුව රු.560.00

  රෝහල්ගත කිරීමේ ආධාරක සැලැස්ම (කාඩ්පත් ගෙවීම්)

  * බදු අදාළ වේ

  Basic Package

  රු. 1,000 ගත කරන රාත්‍රියකට රෝහල් දෛනික දීමනාව - දිනකට සීමාව
  • රු.5,000
   වසංගතයක් සඳහා රෝහල්ගත්වීමකදී ලැබෙන මුදල් ප්‍රමාණය
  • රු.30,000
   වාර්ෂික සීමාව (දින 30)
  • රු.147.96
   සහකරු හෝ සහකාරිය
  • රු.113.83
   එක් දරුවෙකුට
  • දැඩි සත්කාර ඒකකයට ඇතුළත්කිර්‍ඊමකදී - දිනකට සීමාව රු.2,000
  • පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා මාසික දායක ගාස්තුව
   රු.225.79

  Bronze Package

  රු. 2,000 ගත කරන රාත්‍රියකට රෝහල් දෛනික දීමනාව - දිනකට සීමාව
  • රු.10,000
   වසංගතයක් සඳහා රෝහල්ගත්වීමකදී ලැබෙන මුදල් ප්‍රමාණය
  • රු.60,000
   වාර්ෂික සීමාව (දින 30)
  • රු.296.52
   සහකරු හෝ සහකාරිය
  • රු.228.12
   එක් දරුවෙකුට
  • දැඩි සත්කාර ඒකකයට ඇතුළත්කිර්‍ඊමකදී - දිනකට සීමාව රු.4,000
  • පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා මාසික දායක ගාස්තුව
   රු.451.57

  Silver Package

  රු. 4,000 ගත කරන රාත්‍රියකට රෝහල් දෛනික දීමනාව - දිනකට සීමාව
  • රු.20,000
   වසංගතයක් සඳහා රෝහල්ගත්වීමකදී ලැබෙන මුදල් ප්‍රමාණය
  • රු.120,000
   වාර්ෂික සීමාව (දින 30)
  • රු.441.95
   සහකරු හෝ සහකාරිය
  • රු.349.68
   එක් දරුවෙකුට
  • දැඩි සත්කාර ඒකකයට ඇතුළත්කිර්‍ඊමකදී - දිනකට සීමාව රු.8,000
  • පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා මාසික දායක ගාස්තුව
   රු.665.41

  Gold Package

  රු. 6,000 ගත කරන රාත්‍රියකට රෝහල් දෛනික දීමනාව - දිනකට සීමාව
  • රු.30,000
   වසංගතයක් සඳහා රෝහල්ගත්වීමකදී ලැබෙන මුදල් ප්‍රමාණය
  • රු.180,000
   වාර්ෂික සීමාව (දින 30)
  • රු.735.11
   සහකරු හෝ සහකාරිය
  • රු.589.08
   එක් දරුවෙකුට
  • දැඩි සත්කාර ඒකකයට ඇතුළත්කිර්‍ඊමකදී - දිනකට සීමාව රු.12,000
  • පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා මාසික දායක ගාස්තුව
   රු.1098.85

  වැඩි විස්තර සදහා 1343 අමතන්න