හදිසි අනතුරු ආවරණ. දැන්ම ලියාපදිංචි වන්න!

  ප්‍රාරක්ෂණය කිරිම

  පුද්ගල අනතුරු ආවරණ

  * බදු අදාළ වේ

  ආවරණය 1

  LKR 500,000 හදිසි මරණ හෝ ආබාධිත හෝ හදිසි අනතුරු නොවන මරණයක් හේතුවෙන් අවමංගල්‍ය වියදම් 100,000 කි
  • පෙරගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා දෛනික දායක ගාස්තුව* (LKR) 1.33
  • පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා මාසික දායක ගාස්තුව* (LKR) 40.00

  ආවරණය 2

  LKR 1,200,000 හදිසි මරණ හෝ ආබාධිත හෝ හදිසි අනතුරු නොවන මරණයක් හේතුවෙන් අවමංගල්‍ය වියදම් 100,000 කි
  • පෙරගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා දෛනික දායක ගාස්තුව* (LKR) 2.67
  • පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා මාසික දායක ගාස්තුව* (LKR) 80.00

  වැඩි විස්තර සදහා 1343 අමතන්න

  The payments can be made by any Debit / Credit card via Genie