හදිසි අනතුරු ආවරණ. දැන්ම ලියාපදිංචි වන්න!

  ප්‍රාරක්ෂණය කිරිම

  පුද්ගල අනතුරු ආවරණ

  * බදු අදාළ වේ

  ආවරණය 1

  රු. 500,000 හදිසි මරණ හෝ ආබාධිත හෝ හදිසි අනතුරු නොවන මරණයක් හේතුවෙන් අවමංගල්‍ය වියදම් රු.100,000 කි
  • පොරොත්තු කාලය දින 90
  • උපරිම වයස අවුරුදු 60
  • ඇතුළත් වීමේ වයස් සීමාව අවුරුදු 69
  • පෙරගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා දෛනික වාරික ගාස්තුව* රු. 1.73
  • පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා දෛනික වාරික ගාස්තුව* රු.52.00

  ආවරණය 2

  රු. 1,200,000 හදිසි මරණ හෝ ආබාධිත හෝ හදිසි අනතුරු නොවන මරණයක් හේතුවෙන් අවමංගල්‍ය වියදම් රු.100,000 කි
  • පොරොත්තු කාලය දින 90
  • උපරිම වයස අවුරුදු 60
  • ඇතුළත් වීමේ වයස් සීමාව අවුරුදු 69
  • පෙරගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා දෛනික වාරික ගාස්තුව* රු. 3.47
  • පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා දෛනික වාරික ගාස්තුව* රු.104.00

  පුද්ගලික අනතුරු ආවරණය (කාඩ්පත් ගෙවීම්)

  * බදු අදාළ වේ

  ආවරණය 1

  රු. 1,000,000 ප්‍රධාන ආවරණය
  • රු.365.27
   පරිශීලක ගෙවීම

  ආවරණය 2

  රු. 2,000,000 ප්‍රධාන ආවරණය
  • රු.730.56
   පරිශීලක ගෙවීම

  ආවරණය 3

  රු. 3,000,000 ප්‍රධාන ආවරණය
  • රු.1,095.83
   පරිශීලක ගෙවීම

  ආවරණය 1 + අධ්‍යාපනික ආවරණය

  රු. 1,000,000 ප්‍රධාන ආවරණය
  • රු.250,000.00
   අධ්‍යාපනික ආවරණය
  • රු.547.92
   පරිශීලක ගෙවීම

  ආවරණය 2 + අධ්‍යාපනික ආවරණය

  රු. 2,000,000 ප්‍රධාන ආවරණය
  • රු.500,000
   අධ්‍යාපනික ආවරණය
  • රු.1,095.83
   පරිශීලක ගෙවීම

  ආවරණය 3 + අධ්‍යාපනික ආවරණය

  රු. 3,000,000 ප්‍රධාන ආවරණය
  • රු.750,000.00
   අධ්‍යාපනික ආවරණය
  • රු.1,643.77
   පරිශීලක ගෙවීම

  වැඩි විස්තර සදහා 1343 අමතන්න