හදිසි අනතුරු ආවරණ. දැන්ම ලියාපදිංචි වන්න!

  ප්‍රාරක්ෂණය කිරිම

  පුද්ගල අනතුරු ආවරණ

  * බදු අදාළ වේ

  ආවරණය 1

  රු. 500,000 හදිසි මරණ හෝ ආබාධිත හෝ හදිසි අනතුරු නොවන මරණයක් හේතුවෙන් අවමංගල්‍ය වියදම් Rs.100,000 කි
  • පෙරගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා දෛනික දායක ගාස්තුව* රු.1.33
  • පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා මාසික දායක ගාස්තුව* රු. 40.00

  ආවරණය 2

  රු. 1,200,000 හදිසි මරණ හෝ ආබාධිත හෝ හදිසි අනතුරු නොවන මරණයක් හේතුවෙන් අවමංගල්‍ය වියදම් Rs.100,000 කි
  • පෙරගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා දෛනික දායක ගාස්තුව* රු.2.67
  • පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා මාසික දායක ගාස්තුව* රු.80.00