අපගේ ප්‍රවෘත්ති

ජූලි 10, 2022

BIMA Lanka ලංකා වාණිජ මණ්ඩලයට එක්වෙයි

රක්ෂණ සහ සෞඛ්‍ය සේවා සමාගමක් වන BIMA Lanka ලංකා වාණිජ මණ්ඩලයට සම්බන්ධ වී තිබේ.