අපගේ ප්‍රවෘත්ති

අගෝස්තු 16, 2023

BIMA Doctor Telimedicine සේවාව යනු කුමක්ද?

ඉතාම සරල ලෙස කිව්වොත්, ඕනෑම තැනක සිට, ඕනෑම වේලාවක ඔයාට අසනීපක් වුනොත් එහෙමත් නැත්තම් ඕනෙම සෞඛ්‍ය ගැටළුවකට වෛද්‍ය උපදෙස් ගන්න පුළුවන්. ඒවගේම ගත්ත Lab Report එක […]
මාර්තු 10, 2023

” කාන්තාවන්ගේ සෞඛ්‍යය ඉතා වැදගත් ” 

” කාන්තාවන්ගේ සෞඛ්‍යය ඉතා වැදගත් ” BIMA Doctor හි ප්‍රධාන වෛද්‍ය යසස් ද සිල්වා අදහස් දක්වයි  කාන්තාවන්ගේ සෞඛ්‍යය වැදගත් වන්නේ එය කාන්තාවකගේ ශාරීරික, මානසික සහ චිත්තවේගීය යහපැවැත්මේ සියලු […]
ජනවාරි 27, 2023

BIMA Lanka thrives for the excellence – By Ceylon Today

This special interview was conducted with two senior managers, Thusitha Aponsu Senior Manager of Revenue Operations and Priyan De Silva Senior Manager of H.R. at BIMA […]
නොවැම්බර් 4, 2022

Mercentile Volleyball Tournament – 2022

Moments from the Mercentile Volleyball Tournament – 2022
ඔක්තෝබර් 20, 2022

BIMA Lanka on Daily News

Read more > OUR NEWS other top news. July 15, 2022 Published by admin on July 15, 2022Categories Uncategorized BIMA Lanka family celebrated the launch of […]
ඔක්තෝබර් 20, 2022

BIMA Lanka ACE League Winners 2022

OUR NEWS other top news. October 20, 2022 Published by Udith Dedunupitiya on October 20, 2022Categories Uncategorized BIMA Lanka joins the Ceylon Chamber of Commerce. Mafaz Mazeen, […]
ඔක්තෝබර් 20, 2022

BIMA Lanka joins SLASSCOM fraternity

SLASSCOM welcomes its new member, BIMA Sri Lanka – a subsidiary of MILVIK BIMA. They are democratizing healthcare in emerging markets through technology that enables affordable and accessible […]
ඔක්තෝබර් 20, 2022

BIMA Lanka joins SLASSCOM fraternity

ඔක්තෝබර් 20, 2022

BIMA Lanka joins the SLASSCOM fraternity. Mafaz Mazeen – Chief Revenue & Operations Officer of BIMA Lanka shares his thoughts.

Read more > OUR NEWS other top news. October 20, 2022 Published by Udith Dedunupitiya on October 20, 2022Categories Uncategorized BIMA Lanka held a grand ceremony […]
ඔක්තෝබර් 20, 2022

BIMA Lanka on CeylonToday! Now you can reach us via 1343

ඔක්තෝබර් 20, 2022

Ajith Alexander -Country Director & Manager BIMA Lanka shares his thoughts on the partnership

OUR NEWS other top news. July 10, 2022 Published by admin on July 10, 2022Categories Uncategorized BIMA Lanka ලංකා වාණිජ මණ්ඩලයට එක්වෙයි Do you like it? […]
ඔක්තෝබර් 20, 2022

BIMA Lanka joins the Ceylon Chamber of Commerce. Mafaz Mazeen, the Chief Revenue & Operations Officer shares his thoughts

OUR NEWS other top news. August 2, 2022 Published by admin on August 2, 2022Categories Uncategorized BIMA Lanka on Daily News Do you like it? Read moreAugust […]
ඔක්තෝබර් 20, 2022

BIMA Doctor පිළිබඳව ඉම්රාන් හස්සන් මහතා අදහස් දක්වයි

OUR NEWS other top news. October 20, 2022 Published by Udith Dedunupitiya on October 20, 2022Categories Uncategorized G.N.S. ගුණරත්න මහත්මිය BIMA DOCTOR සේවාව ගැන තම අදහස් […]
ඔක්තෝබර් 20, 2022

G.N.S. ගුණරත්න මහත්මිය BIMA DOCTOR සේවාව ගැන තම අදහස් දක්වයි

https://www.youtube.com/watch?v=fmHQsSB4J5I OUR NEWS other top news. August 2, 2022 Published by admin on August 2, 2022Categories Uncategorized BIMA Lanka on Daily News Do you like it? Read […]
ඔක්තෝබර් 20, 2022

BIMA Lanka held a grand ceremony to recognize their top achievers for 2021. The Annual Award night was graced by chief guest Mr D. Kumaratunga, Assistant Governor Central Bank of Sri Lanka

BIMA Lanka held a grand ceremony to recognize their top achievers for 2021. The Annual Awards night was graced by Chief Guest Mr D. Kumaratunge, Assistant […]
ඔක්තෝබර් 20, 2022

BIMA Lanka family celebrated the launch of the 1343 Troll-Free Hotline dedicated to Per Day Insurance Customers

BIMA Lanka family celebrated the launch of the 1343 Toll-Free Hotline dedicated to PerDay Insurance Customers. #BigStep #BIMALanka OUR NEWS other top news. August 2, 2022 […]
ජූලි 10, 2022

BIMA Lanka ලංකා වාණිජ මණ්ඩලයට එක්වෙයි

රක්ෂණ සහ සෞඛ්‍ය සේවා සමාගමක් වන BIMA Lanka ලංකා වාණිජ මණ්ඩලයට සම්බන්ධ වී තිබේ.