ලෝකය වෙනස් කිරීමේ කොටස්කරුවෙකු වන්න

bima-careers
BIMA හි කාර්යය

මිනිසුන්ට උදව් කරමින් ලෝකය වෙනස් කරමු

ශ්‍රී ලංකාවේ රක්ෂණ සහ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රය වෙනස් කිරීමට අපගේ අරමුණ බෙදා හදා ගන්නා අපගේ වෘත්තිකයන් කණ්ඩායමට සම්බන්ධ වීමට ගතික පුද්ගලයින් අපි සොයන්නෙමු.

වෘත්තීය වර්ධනය - දැනට සිටින කාර්ය මණ්ඩලය

සහායක කණ්ඩායම සමඟ එක්ව වැඩ කර ඔබේ වෘත්තිය වර්ධනය කරන්න

විනෝදය / BGT

කාර්යය-ජීවිත සමතුලිතතාවය භුක්ති විඳිමින් රැකියාවේ විනෝදය සොයා ගන්න

පිළිගැනීම

විස්තීර්ණ පිළිගැනීමේ වැඩසටහනක් හරහා, ඔබට ලැබිය යුතු ණය ලබා ගන්න

සුවතා සහ ටෙලිමෙඩිසින් වැඩසටහන් ගැන

අන් අයට උපකාර කිරීමට ඔබට උපකාර කිරීමට සුවතා සහ ටෙලිමෙඩිසින් වැඩසටහන් භාවිතා කරන්න

අපගේ සංස්කෘතිය- විවෘත දොවාර ප්‍රතිපත්තිය / නම්‍යශීලී බව / WFH / මිත්‍රත්වය

නිවසේ සිට වැඩ කිරීම තුලින් ඔබට මිත්‍රශීලී,විවෘත සංස්කෘතියය සහිතව වැඩ කිරීමේ පැය ගනනේ නමශීලීත්වය අත්විදිය හැක

වෘත්තීය සංවර්ධනය

ඔබේ වෘත්තීය වර්ධනය සාර්ථක කර ගැනීමට ඔබට උපකාර සහ ආයෝජන ලැබෙනු ඇත.