ලෝකය වෙනස් කිරීමේ කොටස්කරුවෙකු වන්න

bima-careers
BIMA හි කාර්යය

මිනිසුන්ට උදව් කරමින් ලෝකය වෙනස් කරමු

ශ්‍රී ලංකාවේ රක්ෂණ සහ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රය වෙනස් කිරීමට අපගේ වෘත්තීය කණ්ඩායමට සම්බන්ධ වීමට ගැලපෙන පුද්ගලයින් අපි සොයන්නෙමු.එන්න, අප හා එක්වන්න.

වෘත්තීය ප්‍රවර්ධනය

සහායක කණ්ඩායම සමඟ එක්ව වැඩ කර ඔබේ වෘත්තිය වර්ධනය කරන්න

විනෝදය

කාර්යය-ජීවිත සමතුලිතතාවය භුක්ති විඳිමින් රැකියාවේ විනෝදය සොයා ගන්න

පිළිගැනීම

සුවිශේෂී ක්‍රමවේදයකට, ඔබට ලැබිය යුතු පිළිගැනීම හිමිවේ

සැබැවින්ම ඔබට උපකාර කිරීම

ඔබට සහ අනෙකාට උපකාර කිරීමට විශේෂ වැඩසටහන්.

නම්‍යශීලීත්වය

විවෘත, නම්‍යශීලී ප්‍රතිපත්ති/ WFH

වෘත්තීය සංවර්ධනය

ඔබේ වෘත්තීය වර්ධනය කරගැනීමට ඔබට උපකාර ලැබෙනු ඇත.