ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් බ්‍රෝකර්ස් (ප‍්‍රයිවෙට්) ලිමිටඩි සමාගම (BIMA) ඔබගේ පෞද්ගලිකභාවය ආරක්ෂා කිරීමට කැප වී සිටි. මෙම පෞද්ගලිකභාවය පිළිබඳ ප‍්‍රතිපත්තියෙහිි අයදුමිපත‍්‍රය සහ හිමිකමිපෑමි ආකෘති පත‍්‍ර, දුරකථන ඇමතුමි, ටෙක්ස්ටි පණිවුඩ, විද්‍යුත් තැපැල් පණිවුඩ සහ වෙනත් සන්නිවෙිදන ක‍්‍රම ඇතුඵව මෙම වෙබි අඩවිය සහ අපගේ ව්‍යාපාරය හරහා පෞද්ගලික දත්ත අප විසින් හසුරුවනු ලබන්නේ කෙලෙසින්ද යන්න විස්තර කරනු ලබයි.


ඔබ විසින්, අපගේ රක්ෂණ ඔප්පු දරන්නන් විසින් සහ අපේක්ෂිත සේවාදායකයන් විසින් අප වෙත ලබා දෙන තොරතුරුවල සමිපුර්ණත්වය ආරක්ෂා කර පවත්වාගෙන යාමට අප පොරොන්දු වන්නෙමු. ඔවුන් විසින් සපයනු ලබන තොරතුරු අනවසර හෙළිදරවි කිරීමිවලට යටත් නොවනු ඇති බවට සහතික වීමට අප අපේක්ෂා කරන්නෙමු. අපගේ රක්ෂණ ඔප්පු දරන්නන්ගේ සහ අපේක්ෂිත සේවාදායකයින්ගේ පෞද්ගලික දත්ත ලබා ගැනීම, දරා සිටීම, සැකසුම සහ/හෝ භාවිතය සමිබන්ධයෙන් අපගේ වගකීමි අප හඳුනා ගන්නෙමු.


අපගේ අයදුමිපත‍්‍රය සහ හිමිකමි ආකෘති පත‍්‍ර, දුරකථන ඇමතුමි, ටෙක්ස්ටි පණිවුඩ, විද්‍යුත් තැපැල් පණිවුඩ සහ අනෙකුත් සන්නිවෙිදන ක‍්‍රම හරහා අප නිරත වී සිටින අපගේ සේවාවන් සහ නිෂ්පාදන භාවිත කිරීම මගින් ඔබ විසින් ස්වෙිචිඡාවෙන් ඔබගේ දත්ත අප වෙත සපයයි. ඉල්ලා සිටි දත්ත අප වෙත නොසැපයීමට ඔබගේ තීරණය කිරීම තුළින් ඔබ වෙත උසස් තත්ත්වයේ සේවා සැපයීමට අපගේ උත්සාහය සීමා කරනු ඇති බවට වන අවබෝධතාවය සහිතව ඉල්ලා සිටි දත්ත අප වෙත නොසැපයීමට ඔබ විසින් තීරණය කළ හැක. ඔබගේ රක්ෂණ ඔප්පුව/ඔප්පු පිළිබඳව හෝ අපගේ නිෂ්පාදන සහ සේවාවන් පිළිබඳව විස්තර සමිබන්ධයෙන් විමසීමි කරන අවස්ථාවෙිදී අපගේ නිෂ්පාදන හෝ සේවාවන් ඔබ විසින් යොදා නොගන්නේ නමි සහ යොදා ගන්නා තෙක් හෝ කැමැත්තෙන්ම තොරතුරු නොසපයන්නේ නමි හෝ සපයන තෙක් මෙම වෙබි අඩවිය හරහා හෝ වෙනත් කිසිදු ආකාරයක් හරහා ඔබ නිසැකවම සහ ඍජුවම හඳුනාගනු ලබන ඔබගෙන් කිසිදු තොරතුරක් BIMA විසින් ලබා නොගනු ඇත.


ඔබගේ පෞද්ගලික තොරතුරු අප වෙත සැපයීම මගින් මෙම ප‍්‍රතිපත්තියට සහ අදාළ වන නීති සහ රෙගුලාසිවලට අනුකූලව තොරතුරු ලබා ගන්නා කාර්යය ඉටු කිරීමට අවශ්‍ය වන තාක්කල් ඔබගේ තොරතුරු BIMA විසින් රඳවා තබා ගෙන බෙදා ගනු ඇති/හවුලේ පරිහරණය කරනු ඇති බවට ඔබ විසින් පිළිගෙන එකග වන්නේය. ලබා ගන්නා ලද දත්ත මාරු කරන අවස්ථාවෙිදී BIMA හි පරිගණකය තුළ දත්තවලට භෞතික ප‍්‍රවෙිශය සීමා කිරීම සහ සංවෙිදී දත්ත සංකේතවලට හැරවීම ඇතුඵව අනවසර සහ හදිසි ප‍්‍රවෙිශ, සැකසුමි, මකා දැමීමි, නැතිවීම හෝ භාවිත කිරීම වළක්වාලීමට සාධාරණ සහ සුදුසු ආරක්ෂිත ක්‍රියාමාර්ග BIMA විසින් අදාළ කර ගනු ලබයි. තොරතුරු ලබා ගන්නා ලද අරමුණ සඳහා තවදුරටත් එම තොරතුර අවශ්‍ය නොවන අවස්ථාවෙිදී එම තොරතුරු මකා දැමීමට හෝ විනාශ කිරීමට සාධාරණ පියවර ගනු ඇත.


මෙම පෞද්ගලිකභාවය පිළිබඳ ප‍්‍රතිපත්තිය BIMA නියෝජිතයන් විසින් සිදු කරනු ලබන පරිදි දත්ත ලබා ගැනීම සහ වාර්තා ගත කිරීම සමිබන්ධිත විකුණුමි සහ අලෙවිකරණ ක්‍රියාවන්වලටද අදාළ වන්නේය.
මෙම ප‍්‍රතිපත්තිය තුළින් (1) පෞද්ගලික දත්ත ලබා ගැනීමත (2) පෞද්ගලික දත්ත භාවිතයත (3) පෞද්ගලික දත්ත බෙදා ගැනීමත (5) අපගේ සන්තකයේ ඇති ඔබගේ පෞද්ගලික දත්ත සමිබන්ධයෙන් ආරක්ෂිත ක‍්‍රියාමාර්ගත (6) ඔබ විසින් සපයනු ලබන අනෙකුත් තැනැත්තන් වෙත අදාළ පෞද්ගලික දත්ත සමිබන්ධයෙන් අපගේ සැලකීමත (7) ඔබ සමග අපගේ අලෙවිකරණ සන්නිවෙිදනයන් සහත (8) ප‍්‍රවෙිශය, නිවැරදි කිරීම, අරමුණ සහ ඉල්ලීමි ඉවත් කිරීම මෙන්ම අපගේ සන්තකයේ ඇති ඔබගේ පෞද්ගලික දත්ත සමිබන්ධයෙන් ඔබ විසින් මතු කළ හැකි ප‍්‍රශ්න හෝ සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු විමසනු ලබන ආකාරය සමිබන්ධයෙන් වන තොරතුරු ඔබ වෙත සපයන්නේය.


පෞද්ගලික දත්ත ලබා ගැනීම
“පෞද්ගලික තොරතුරු” යනු” ද්‍රව්‍යමය ආකාරයෙන් වාර්තාගත වී ඇති හෝ නොමැති, ඒ තුළින් ඔබගේ අනන්‍යතාවය පැහැදිලි වන හෝ එම තොරතුරු රඳවා ගෙන සිටින ස්ථතිය මගින් සාධාරණ ලෙස සහ ඍජුව තහවුරු කර ගත හැකි හෝ අනෙකුත් තොරතුරු සමග ගත් කළ ඔබව ඍජුව සහ නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලබන ඔිනෑම තොරතුරකි. “සංවෙිදී පෞද්ගලික තොරතුරු” යනුවෙන් සඳහන් වන්නේ, (i) ඔබගේ ජාතිය පිළිබඳව, ජන වර්ගයේ ආරමිභය පිළිබඳව, විවාහක තත්ත්ය පිළිබඳව, වයස පිළිබඳව, වර්ණය සහ ආගමික, දාර්ශනික හෝ දේශපාලන අනුබැඳීමි පිළිබඳවත (ii) ඔබගේ සෞඛ්‍ය, අධ්‍යාපනය, ජානමය හෝ ලිංගික ජීවිතය හෝ ඔබ විසින් සිදු කර ඇති හෝ සිදු කර ඇතැයි කියාපාන ඔිනෑම වරදක් සඳහා වූ ඔිනෑම නීතිකෘතියක් පිළිබඳව, එම නීතිකෘතින් අවසන් කිරීම හෝ එවැනි නීතිකෘතින්වලදී ඔිනෑම අධිකරණයක දඩුවම පිළිබඳව සහ (iii) සමාජ ආරක්ෂක අංක, පෙර සහ වර්තමාන සෞඛ්‍ය වාර්තා, බලපත‍්‍ර හෝ ඒවායේ අපලාපනයන්, අත්හිටුවීමි හෝ ඉවත් කරගැනීමි සහ බදු වාර්තා ඇතුඵව නමුත් ඒවාට සීමා නොවී ඔබ වෙත යමි රජයේ ආයතනයක් විසින් නිකුත් කළ පෞද්ගලික තොරතුරු පිළිබඳවය. මෙහි සඳහන් පරිදි “පෞද්ගලික දත්ත” මගි’න් සඳහන් කරනු ලබන්නේ සියලු වර්ගවල පෞද්ගලික තොරතුරු පිළිබඳවය.
පාරිභෝගිකයෙක්, රක්ෂිත පුද්ගලයෙක්, හිමිකමිපාන තැනැත්තෙක්, වාණිජමය තැරැුවිකරුවෙක් හෝ අප සමග ගනුදෙනු කරන වෙනත් අයෙකු වශයෙන් ඔබ පිළිබඳව සහ ඔබගේ යැපෙන්නන් පිළිබඳව ලබාගත් පෞද්ගලික තොරතුරු අතරට පහත තොරතුරු ඇතුළත් විය හැක. එනමි,


(1) සාමාන්‍ය තොරතුරු සහ සමිබන්ධ කරගත හැකි තොරතුරු
ඔබගේ නම, ලිපිනයත විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය සහ දුරකථන විස්තර; ස්ත‍්‍රී පුරුෂභාවය; විවාහක අවිවාහක තත්ත්වය; පවුලේ තත්ත්වය; උපන් දිනය; මුරපද; අධ්‍යාපන පසුබිම; භෞතික උපලක්ෂණ; රිය පැදවීම සහ වෙනත් කි‍්‍රයාකාරකමි වාර්තාත ඡායාරූප; රැකියා ඉතිහාසය; දක්ෂතා සහ පළපුරුද්දත වෘත්තිය බලපත‍්‍ර සහ අනුබැඳීමි ඔප්පු දරන්නාට, රක්ෂිතයාට හෝ හිමිකමිපාන්නාට ඇති සමිබන්ධතාව සහ මරණය, තුවාලය හෝ ආබාධිත තත්ත්වය පිළිබඳ දිනය සහ හේතුව.


(2) රාජ්‍ය ආයතන හෝ නියෝජිත ආයතන විසින් නිකුත් කළ හඳුනා ගැනීමෙි අංක


සමාජ ආරක්ෂණ අංකයත මුරපද අංකය; බදු හඳුනා ගැනීමි අංකයත හමුදා හඳුනා ගැනීමි අංකය; හෝ රියදුරු හෝ වෙනත් බලපත‍්‍ර අංකය

(3) මූල්‍ය තොරතුරු සහ ගිණුමි විස්තර


ගෙවීමි කාඩිපත් අංකයත බැංකු ගිණුමි අංකය සහ ගිණුමි විස්තරත ණය ඉතිහාසය සහ ණය අයගණන ආදායම; විද්‍යුත් පසුබිමි ගිණුමි අංකය සහ වෙනත් මූල්‍ය තොරතුරු


(4) වෛද්‍ය තත්ත්වය සහ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය


වර්තමාන හෝ කලින් ශාරීරික හෝ මානසික හෝ වෛද්‍ය තත්ත්වයත සෞඛ්‍ය තත්ත්වය; තුවාල හෝ ආබාධ තත්ත්ව තොරතුරු; සිදු කරන ලද වෛද්‍ය කි‍්‍රයාපටිපාටින්; පෞද්ගලික පුරුදු (උදාහරණයක් වශයෙන් දුමිබීම හෝ මත්පැන් පානය කිරීම); බෙහෙත් වටිටෝරු තොරතුරු සහ වෛද්‍ය ඉතිහාසය.


(5) වෙනත් සංවෙිදී තොරතුරු
යමි අවස්ථාවන්හිදි ඔබගේ වෘත්තිය සංගමි සාමාජිකත්වය, ආගමික විශ්වාස, දේශපාලනික මතවාදයන්, පවුලේ සෞඛ්‍ය ඉතිහාසය හෝ ජානමය තොරතුරු පිළිබඳ සංවෙිදී තොරතුරු අප වෙත ලැබිය හැක. අතිරේකව වංචා වළක්වා ගැනීම, සොයා ගැනීම සහ විමර්ශනය කිිරීම කි‍්‍රයාවලියේදී ඔබගේ අපරාධමය නඩු වාර්තා හෝ සිවිල් නඩු වාර්තාවල ඉතිහාසය පිළිබඳව අප විසින් තොරතුරු ලබා ගත හැකිය. ඔබ විසින් සංවෙිදී තොරතුරු අප වෙත ස්වෙිච්ඡාවෙන් සපයනු ලබන්නේ නමි (ඔබගේ ආගමික විශ්වාස මත පදනමිව වෛද්‍ය ප‍්‍රතිකාරවලදී ඔබ වඩාත් කැමැති කරුණු වැනි) සංවෙිදී තොරතුරුද අප විසින් ලබා ගත හැක.


(6) දුරකථන පටිගත කිරීමි සහ අනෙකුත් සන්නිවෙිදනයන්


අපගේ නියෝජිතයන් වෙත හෝ ඇමතුමි මධ්‍යස්ථාන වෙත දුරකථන ඇමතුමි පටිගත කිරීමි හෝ අපගේ සමාගමෙි ඔිනෑම නියෝජිතයෙක් සමග හෝ අප වෙනුවෙන් ගනුදෙනු කරන ඔිනෑම තුන්වන පාර්ශ්වයක් සමග ඩිජිටල් ආකාරයෙන් හෝ අන්‍යාකාරයෙන් ඔිනෑම වෙනත් ආකාරයක පණිවුඩ හුවමාරුවක්.


(7) නිෂ්පාදනය සහ සේවාවන් සැපයීමට අපට හැකි වන තොරතුරු


දේපළත ඔබ විසින් රක්ෂණය කිරීමට කැමැති පුද්ගල කණ්ඩායමිවල වයසත ඔප්පු සහ හිමිකමිපෑමි අංකත ආවරණය/ආවරණ/උපද්‍රව විස්තර; පාඩු පිළිබඳ හේතුව; පූර්ව අනතුරු හෝ අලාභ ඉතිහාසය; සංවිධානයක අධ්‍යක්ෂවරයෙක් හෝ හවුල්කරුවෙක් හෝ වෙනත් හිමිකාරත්වයක් හෝ කළමනාකරණ බැඳියාවක් වශයෙන් වන ඔබගේ තත්ත්වය සහ ඔබ දරා සිටින වෙනත් රක්ෂණයක්.


(8) අලෙවිකරණ අභිරුචින් සහ ගනුදෙනුකාර ප‍්‍රතිචාර


ඔබ විසින් ඔබගේ අලෙවිකරණ අභිරුචින්, තරගයකට හෝ දිනුමි ඇදීමකට හෝ වෙනත් අලෙවිකරණ ප‍්‍රවර්ධනයකට ඇතුඵවීම හෝ ස්වෙිචිඡා ගනුදෙනුකාර තෘප්තිමත් කිරීමෙි සමීක්ෂණයකට ප‍්‍රතිචාර ඔබ විසින් අප වෙත දැනුමි දීමට සලස්වනු ඇත.


පෞද්ගලික දත්ත භාවිතය


ඔබගේ රක්ෂණ අවශ්‍යතා අවබෝධ කරගෙන උසස් තත්ත්වයේ ගනුදෙනුකාර සේවා සහ නිෂ්පාදනයන් සැපයීම සඳහා අප හට අදාළ සහ වැදගත් වන බවට අප විශ්වාස කරනු ලබන පෞද්ගලික දත්ත පමණක් ඊෂඵ් විසින් ලබා ගනු ඇත. මෙි සමිබන්ධයෙන් පෞද්ගලික දත්තයන් ලබාගෙන BIMA විසින් සහ එහි අනුබද්ධ ආයතනයන් විසින් භාවිත කරනු ලබන විශේෂිත කාර්යයන් පහත පරිදි වන්නේය.

 • ඔබ ලියාපදිංචි වී ඇති නිෂ්පාදන සහ සේවා සැපයීම. (රක්ෂණය සහ සෞඛ්‍ය ඇතුඵ’ව නමුත් ඊට සීමා නොවී)
 • අපගේ ව්‍යාපාර මෙහෙයුමි කටයුතු පැවැත්වීමෙිදී ඔබ සහ අනෙකුත් තැනැත්තන් සමග සන්නිවෙිදනය කිරීම.
 • අපගේ ප‍්‍රතිපත්තිවල, වෙනත් නියමයන් සහ කොන්දේසිවල අනෙකුත් පරිපාලනමය තොරතුරුවල වෙනස්වීමි සමිබන්ධයෙන් වැදගත් තොරතුරු ඔබ වෙත යැවීම,
 • හිමිකමි තක්සේරුව, ක්‍රියාවලිය සහ ගෙවා පියවීම ඇතුඵව රක්ෂණ සහ ආශ්‍රිත සේවාවන් සපයනවාද නැද්ද යන්න පිළිබඳව තීරණ ගැනීම
 • ගෙවීමි සැලසුමි සමිබන්ධයෙන් ඔබගේ සුදුසුකම තක්සේරු කිරීම සහ ඔබගේ වාරිකය සහ අනෙකුත් ගෙවීමි සැකසීම.
 • වංචාව සහ මුදල් විශුද්ධිකරණය ඇතුඵ, අපරාධ වළක්වාලීම සොයා ගැනීම සහ විමර්ශනය කිරීම සහ වාණිජ අවදානමි විශ්ලේෂණය කර කළමනාකරණය කිරීම.
 • වෙළෙඳපොළ පර්යේෂණ සහ විශ්ලේෂණයන් සිදු කිරීම,
 • නිෂ්පාදනයන් සහ සේවා අලෙවි කිරීම සඳහා ඔබගේ සුදුසුකම දැක්වෙන අප සන්තකයේ ඇති තොරතුරුවලට අනුකූලව ඔබ වෙත අලෙවිකරණ තොරතුරු සැපයීම (තෝරාගත් තුන්වන පාර්ශ්ව හවුල්කරුවන් විසින් ඉදිරිපත් කරන වෙනත් නිෂ්පාදන සහ සේවා පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළත්ව)
 • ඔබ සහභාගි වන තරග, දිනුමි ඇදීමි සහ සමාන ප‍්‍රවර්ධනයන් පාලනය කිරීම.
 • අපගේ යටිතල පහසුකමි සහ ව්‍යාපාර මෙහෙයුමි කටයුතු පාලනය සහ විගණනයත මූල්‍ය සහ ගිණුමිකරණයත බිල්කරණය සහ එකතු කිරීමිත තොරතුරු තාක්ෂණ පද්ධතිත දත්ත සහ වෙබි අඩවි සත්කාරකරණයත ව්‍යාපාර අවිචිචින්නතාවත සහ වාර්තා ලේඛන සහ මුද්‍රණ කළමනාකරණයට අදාළ අභ්‍යන්තර ප‍්‍රතිපත්ති සමහ කි‍්‍රයාපටිපාටින් ඇතුඵ’ව ඒවාට අනුකූලව කටයුතු කිරීම.
 • පැමිණිලි විසඳීම සහ දත්ත ප‍්‍රවෙිශය සහ නිවැරදි කිරීම සඳහා ඉල්ලීමි හැසිරවීම
 • මුදල් විශුද්ධිකරණයට එරෙහි සහ ත‍්‍රස්තවාදයට එරෙහි කරුණුවලට අදාළ වන නීති සහ නියාමන වගකීමිවලට (ඔබ පදිංචි රටෙන් බැහැර නීති ඇතුඵව) අනුකූලව කටයුතු කිරීමත නෛතික කි‍්‍රයාවලීන්ට අනුකූලව කටයුතු කිරීමත සහ මහජනතාවගෙන් සහ රාජ්‍ය බලධාරි ආයතනවලින් (ඔබ පදිංචි රටෙන් බැහැර ඒවා ඇතුඵ’ව) ඉල්ලීමිවලට ප‍්‍රතිචාර දැක්වීම
 • නෛතික අයිතිවාසිකමි පිහිටුවීම සහ ආරක්ෂා කිරීමත අපගේ මෙහෙයුමි කටයුතු හෝ අපගේ ඔිනෑම සමාගමක හෝ රක්ෂණ ව්‍යාපාර හවුල්කරුවෙකුගේ මෙහෙයුමි කටයුතු, අපගේ අයිතිවාසිකමි, පෞද්ගලිකත්වය, ආරක්ෂාව හෝ දේපළ, අපගේ සමූහ ව්‍යාපාර සමාගමිවල, ඔබගේ හෝ අන් අයගේ දේපළ ආරක්ෂා කිරීම සහ තිබෙන ප‍්‍රතිකර්ම සොයා යාම හෝ අපගේ හානි සීමා කිරීම.

පෞද්ගලික දත්ත බෙදා ගැනීම (sharing)


BIMA විසින් ඔබගේ පෞද්ගලික දත්ත පහත සඳහන් අයවලුන් වෙත ලබා ගැනීමට සලස්වනු ඇත:

 • අපගේ සමූහ ව්‍යාපාරයේ සමාගමි
  පෞද්ගලික දත්ත හවුලේ භාවිත කිරීම සමිබන්ධයෙන් වන කළමනාකාරිත්වය සහ ආරක්ෂාව සමිබන්ධයෙන් ඊෂඵ් වගකිව යුතු වන්නේය. BIMA තුළ ඇති පෞද්ගලික දත්තවලට ප‍්‍රවෙිශය අපගේ ව්‍යාපාර කාර්යයන් සඳහා තොරතුරුවලට ප‍්‍රවෙිශය ලබා ගැනීමට අවශ්‍යතාවක් ඇති සුදුසු පිරිස් හෝ පුද්ගලයන්ට සීමා කරනු ලැබෙි.
 • අනෙකුත් රක්ෂණ සහ බෙදා හැරීමි පාර්ශ්වයන්
  රක්ෂණ නිෂ්පාදනයන් අලෙවි කිරීමෙි සහ විකිණීමෙි සහ හිමිකමිපෑමි සැකසීමි කාර්යයේදී BIMA විසින් වෙනත් රක්ෂකයන්, ප‍්‍රතිරක්ෂකයන්, රක්ෂණ සහ ප‍්‍රතිරක්ෂණ තැරැවිකරුවන් සහ වෙනත් අතරමැදියන් සහ නියෝජිතයන්, පත් කළ නියෝජිතයන්, බෙදා හරින්නන්, සබඳතා අලෙවිකරණ හවුල්කරුවන් සහ මූල්‍ය ආයතන ආරක්ෂක ආයතන සහ වෙනත් ව්‍යාපාර හවුල්කරුවන් වැනි තුන්වන පාර්ශ්වයන් වෙත පෞද්ගලික දත්ත ලබාගැනීමට සැලැස්විය හැක.

අපගේ සේවා සැපයුමිකරුවන්

 • දුරකථන සන්නිවෙිදන සමාගමි, මූල්‍ය සේවා සැපයුමිකරුවන්, විද්‍යුත් වාණිජ ස්ථතීන්, වෛද්‍ය වෘත්තිකයින්, ගණකාධිකාරිවරුන්, ආයුගණකයින්, විගණකවරුන්, විශේෂඥවරුන්, නීතිඥවරුන් සහ වෙනත් බාහිර වෘත්තීය උපදේශකවරුන් වැනි බාහිර තුන්වන පාර්ශ්ව සේවා සපයන්නන්ත සංචාරක සහ වෛද්‍ය සහාය සැපයුමිකරුවන්ත ඇමතුමි මධ්‍යස්ථාන සේවා සැපයුමිකරුවන්ත තොරතුරු තාක්ෂණ පද්ධති, සහාය සහ ආගන්තුක සත්කාර සේවා සැපයුමිකරුවන්, මුද්‍රණ, වෙළෙඳ ප‍්‍රචාරණය, අලෙවිකරණ සහ වෙළෙඳපොළ පර්යේෂණ සහ විශ්ලේෂණ සේවා සැපයුමිකරුවන්, බැංකු සහ අපගේ ගිණුමි සේවාකරණ මුල්‍ය ආයතනත තුන්වන පාර්ශ්වය හිමිකමිපාන පරිපාලකයින්ත ලේඛන සහ වාර්තා කළමනාකරණ සැපයුමිකරුවන්ත හිමිකමි විමර්ශකයන් සහ ගැලපුමිකරුවන්ත ඉදිකිරීමි උපදේශකයන්ත ඉංජිනේරුවරුන්ත පරීක්ෂකරුවන්ත ජූරි උපදේශකයන්ත පරිවර්තකයන් සහ ඒ හා සමාන තුන්වන පාර්ශ්ව විකුණුමිකරුවන් සහ ව්‍යාපාර කටයුතු සිදු කරගෙන යාමෙිදී අපට සහාය වන බහිස්සේවාර්පන සේවා සැපයුමිකරුවන්

අපගේ ව්‍යාපාරයේ විශ්වීය ස්වභාවය හේතුවෙන් ඉහත සඳහන් කරන ලද අරමුණු වෙනුවෙන් අප විසින් ශී‍්‍ර ලංකාවෙන් බැහැර පිහිටි දත්ත සර්වරයන් වෙත පෞද්ගලික දත්ත මාරු කළ හැකිය. අප විසින් තොරතුරු හිතාමතාම අපගේ සමූහ ව්‍යාපාර සමාගමි වෙත, සේවා සැපයුමිකරුවන් වෙත, ව්‍යාපාර හවුල්කරුවන් වෙත සහ රාජ්‍ය හෝ පොදු බලධාරින් වෙත මාරුකළ හැකිය. මෙම ස්ථතීන් සඳහන් කරන ලද එම පෞද්ගලිකත්ව ප‍්‍රතිපත්ති මගින් බැඳී සිටිය යුත්තේය.

 • රාජ්‍ය අධිකාරින් සහ අධිකරණ නඩුවලදී සමිබන්ධිත තුන්වන පාර්ශ්වයන්

BIMA විසින් පෞද්ගලික දත්ත රාජ්‍ය හෝ වෙනත් මහජන අධිකාරින් (අධිකරණ, නීතිය බලාත්මක කිරීම, බදු අධිකාරින් සහ අපරාධ පරීක්ෂණ නියෝජිත ආයතන ඇතුඵව නමුත් ඒවාට සීමා නොවී) සහ තුන්වන පාර්ශ්ව සිවිල් නෛතික කි‍්‍රයාවලට සහභාගි වන තැනැත්තන් සහ ඔවුන්ගේ ගණකාධිකාරිවරුන්, විගණකවරුන්, නීතිඥවරුන් සහ වෙනත් උපදේශකවරුන් සහ (අ) ඔබ පදිංචි රටින් බැහැර නීති ඇතුඵව අදාළ නීතිවලට අනුකූලව කටයුතු කිරීමටත (ආ) නෛතික කි‍්‍රයාවලින්ට අනුකූලව කටයුතු කිරීමටත (ඇ) ඔබගේ පදිංචි රටෙන් බැහැර පොදු සහ රාජ්‍ය අධිකාරින්ගේ ඉල්ලීමිවලට ප‍්‍රතිචාර දැක්වීමටත (ඈ) අපගේ නියමයන් සහ කොන්දේසි බලාත්මක කිරීමටත (ඉ) අපගේ මෙහෙයුමි කටයුතු හෝ අපගේ සමූහ ව්‍යාපාර සමාගමි කිසිවක හෝ මෙහෙයුමි කටයුතු ආරක්ෂා කිරීමටත (ඊ) අපගේ අයිතිවාසිකමි, පෞද්ගලික්වය, ආරක්ෂාව හෝ දේපළ සහ/හෝ අපගේ සමූහ ව්‍යාපාරයේ සමාගමිවල, ඔබගේ හෝ අන් අයගේ අයිතිවාසිකමි, පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂාව හෝ දේපළ ආරක්ෂා කිරීමට සහත (උ) තිබෙන ප‍්‍රතිකර්ම ඉ ල්ලා කටයුතු කිරීමට හෝ අපගේ අලාභ සීමා කිරීමට අප හට ඉඩ ලබා දීමට අවශ්‍ය හෝ සුදුසු බවට අප විශ්වාස කරන නියෝජිතයන් වෙත පෞද්ගලිකත්ව බෙදා ගැනීම ද සිදුකළ හැකිය.

 • වෙනත් තුන්වන පාර්ශ්වයන්

අප විසින් පෞද්ගලික දත්ත ආදායකයින් සමග හදිසි සේවා සැපයුමිකරුවන් සමග (ගිනි, පොලිස් සහ වෛද්‍ය හදිසි සේවාවන්) සිල්ලර වෙළෙඳුන් සමග, වෛද්‍ය ජාල සමග, සංවිධාන සහ සැපයුමිකරුවන් සමග, සංචාර වාහකයන් සමග, ණය කාර්යාංශයන් සමග, ණය වාර්තාකරණ නියෝජිත ආයතනය සමග සහ හිමිකමිපෑමක විෂයගත කාරණාව වන්නා වූ අනතුරකට සමිබන්ධිත වෙනත් තැනැත්තන්ත මෙන්ම ඔිනෑම නියම හෝ යෝජිත නැවත සංවිධාන ගත කිරීමකදී ඒකාබද්ධ කිරීම, විකිණීම, හවුල් ව්‍යාපාර, පැවරීම, විකිණීම හෝ වෙනත් අපගේ ව්‍යාපාර, වත්කමි හෝ තොග සියල්ල හෝ ඔිනෑම කොටසකට අදාළව වෙනත් ගනුදෙනුවකදී මිලදී ගැනුමිකරුවන් සහ අපේක්ෂිත ගැනුමිකරුවන් හෝ වෙනත් පාර්ශ්වයන් සමග, පෞද්ගලික දත්ත බෙදා ගනු ඇත.


ආරක්ෂිත ක්‍රියාමාර්ග


BIMA විසින් අදාළ පෞද්ගලිකභාවය සහ දත්තවල ආරක්ෂිත නීතිවලට ගැළපෙන්නා වූ සුදුසු තාක්ෂණික, භෞතික සහ සංවිධානාත්මක කි‍්‍රයාමාර්ග ගනු ඇත. අන්තර්ජාලය හෝ දත්ත ගබඩා කරන පද්ධතින් හරහා දත්ත සමිපේ‍්‍රෂණය කිරීම කිසිදු අවස්ථාවක සමිපූර්ණයෙන්ම ආරක්ෂිත නොවන බවට කරුණාකර දැනුවත් වන්න. අප සමග වන ඔබගේ සමාජානුයෝජනය අමාරුවෙහි හෙළා ඇති බවට විශ්වාස කිරීමට ඔබට හේතු ඇත්නමි කරුණාකර වහාම අප වෙත දැනුමි දෙන්න. ඔබ විසින් bimabrokers@lk.milvik.com මගින් අප වෙත විද්‍යුත් තැපැල් යොමු කළ හැකිය.


සේවා සැපයුමිකරුවන්ව සැලකිල්ලෙන් යුතුව තෝරාගනු ලබනු ඇති අතර ඔබගේ පෞද්ගලික දත්තවල රහස්‍යභාවය, ආරක්ෂාව සහ අවංකත්වය ආරක්ෂා කිරීමට සුදුසු කි‍්‍රයාමාර්ග භාවිත කිරීමට නියමිත වනු ඇත.


වෙනත් පුද්ගලයන්ගේ පෞද්ගලික තොරතුරු


ඔබ විසින් ඔබගේ යැපෙන්නන් හෝ අර්ථලාභීන් වැනි වෙනත් පුද්ගලයන් සමිබන්ධයෙන් BIMA වෙත පෞද්ගලික තොරතුරු සපයනු ලබන්නේ නමි:


(අ) මෙම පෞද්ගලික ප‍්‍රතිපත්තියෙහි අඩංගු කරුණු පිළිබඳව පුද්ගලයන් වෙත දැනුමි දීමට සහ

(ආ) මෙම පෞද්ගලික ප‍්‍රතිපත්තියට අනුකූලව පුද්ගලයන් පිළිබඳව පෞද්ගලික තොරතුරු ලබාගැනීම, භාවිත කිරීම, හෙළිදරවි කිරීම සහ පැවරීම සඳහා අවශ්‍ය අනුමැතිය ලබා ගැනීමට ඔබ එකග වන්නේය.


අලෙවිකරණ අභිරුචීන්


ඔබගේ අලෙවිකරණ අභිරුචින් පිළිබඳව අපව දැනුවත් කිරිමට ඔබ වෙත නිත්‍ය අවස්ථාවන් අප විසින් සපයනු ඇත. ඔබගේ අලෙවිකරණ අභිරුචින් පිළිබඳව අප වෙත දැනුමි දීමට හෝ අපගේ අලෙවිකරණ සන්නිවෙිදනයන් ලැබිමි තෝරා ගැනීමට bimabrokers@lk.milvik.com මගින් අප වෙත ඔබට එළඹිය හැක.
හැකි කඩිනමි ආකාරයකින් තෝරා ගැනීමට ඔබගේ ඉල්ලීමිවලට අනුකූලව කටයුතු කිරිමට අප අරමුණු කරන්නෙමු. ඔබ විසින් අපගෙන් අලෙවිකරණ සන්නිවෙිදනයන් ලැබීමට තීරණය කරනු ලබන්නේ නමි ඔබ සමග’ හෝ BIMA සමග ඔබගේ ප‍්‍රතිපත්ති සමග අප ගනුදෙනුවලට අදාළව වෙනත් වැදගත් පරිපාලනමය සන්නිවෙිදනයන් අප විසින් ඔබ වෙත එවනු ඇති බවට කරුණාකර කෙසේ වෙතත් අවබෝධ කර ගන්න.


බලාත්මක දිනය


මෙම පෞද්ගලිකත්ව ප‍්‍රකාශය 2020.04.01 දිනට බලාත්මක වන්නේය. මෙම පෞදගලිකත්ව ප‍්‍රතිපත්තිය වෙනස් කිරීමෙි අයිතිය අප රඳවා තබා ගන්නෙමු. අප විසින් මෙම ප‍්‍රතිපත්තිය වෙනස් කරනු ලබන්නේ නමි මෙම පිටුවෙහි වර්තමාන පෞද්ගලිකත්ව ප‍්‍රකාශය අප විසින් යොමු කරනු ඇත. මෙම ප‍්‍රකාශයට කරනු ලබන ඔිනෑම වෙනස් කිරීමි ඒවා යොමු කරනු ලබන දිනයේ සිට බලාත්මක වනු ඇත.