உங்களுக்காக மலிவு விலையில் மருத்துவமனையில் சேர்க்கும் உதவித் திட்டம்! இப்பொது பதிவு செய்!

  சேவை வழங்குனர்

  மருத்துவமனையில் சேர்க்கும் உதவித் திட்டம் (டயலாக்கின் முற்கொடுப்பனவு மற்றும் பிற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கு)

  * வரி பொருந்தும்

  Basic தொகுப்பு

  Rs 1,200 ஒரு இரவுக்கு தினசரி கொடுப்பனவு
  • ரூ 12000
   ஒரு இரவுக்கு தினசரி கொடுப்பனவு
  • ரூ 10000
   தொற்றுநோய்களுக்கான பண உதவி
  • ரூ 36000
   ஆண்டு எல்லை (30 நாட்கள்)
  • ரூ 103.22
   மனைவி அல்லது கணவன்
  • ரூ 79.40
   ஒரு குழந்தைக்கு
  • ரூ 5.24
   ப்ரீபெய்டு வாடிக்கையாளர்களுக்கு தினசரி பிரீமியம் கட்டணம்*
  • ரூ 157.20
   போஸ்ட்பெய்டு வாடிக்கையாளர்களுக்கு மாதாந்திர பிரீமியம் கட்டணம்*

  Silver தொகுப்பு

  Rs 4,000 ஒரு இரவுக்கு தினசரி கொடுப்பனவு
  • ரூ12000
   டெங்கு மானிய கொடுப்பனவு
  • ரூ12000
   தொற்றுநோய்களுக்கான பண உதவி
  • ரூ 120000
   ஆண்டு எல்லை (30 நாட்கள்)
  • ரூ 291.38
   மனைவி அல்லது கணவன்
  • ரூ 230.54
   ஒரு குழந்தைக்கு
  • ரூ 438.70
   போஸ்ட்பெய்டு வாடிக்கையாளர்களுக்கு மாதாந்திர பிரீமியம் கட்டணம்*

  Gold தொகுப்பு

  Rs 6,500 ஒரு இரவுக்கு தினசரி கொடுப்பனவு
  • ரூ12000
   டெங்கு மானிய கொடுப்பனவு
  • ரூ 14000
   தொற்றுநோய்களுக்கான பண உதவி
  • ரூ 195000
   ஆண்டு எல்லை (30 நாட்கள்)
  • ரூ 456.54
   மனைவி அல்லது கணவன்
  • ரூ 365.80
   ஒரு குழந்தைக்கு
  • ரூ 682.42
   போஸ்ட்பெய்டு வாடிக்கையாளர்களுக்கு மாதாந்திர பிரீமியம் கட்டணம்*

  மருத்துவமனையில் சேர்க்கும் உதவித் திட்டம் (அட்டைப் பணம் செலுத்துதல்)

  * வரி பொருந்தும்

  Daily Allowance Per Night Spent

  ரூ 1000 ஒரு இரவுக்கு தினசரி கொடுப்பனவு
  • ரூ 5000
   தொற்றுநோய்களுக்கான பண உதவி
  • ரூ 30000
   ஆண்டு எல்லை (30 நாட்கள்)
  • ரூ 147.96
   மனைவி அல்லது கணவன்
  • ரூ 113.83
   ஒரு குழந்தைக்கு
  • ரூ 2,000
   தற்செயலான அல்லது தீவிர சிகிச்சை பிரிவு மருத்துவமனை அனுமதி- ஒரு நாளைக்கான எல்லை
  • ரூ 188.17
   போஸ்ட்பெய்டு வாடிக்கையாளர்களுக்கு மாதாந்திர பிரீமியம் கட்டணம்*

  Bronze தொகுப்பு

  Rs 2,000 ஒரு இரவுக்கு தினசரி கொடுப்பனவு
  • ரூ 10,000
   தொற்றுநோய்களுக்கான பண உதவி
  • ரூ 60,000
   ஆண்டு எல்லை (30 நாட்கள்)
  • ரூ 296.52
   மனைவி அல்லது கணவன்
  • ரூ 228.12
   ஒரு குழந்தைக்கு
  • ரூ 4,000
   தற்செயலான அல்லது தீவிர சிகிச்சை பிரிவு மருத்துவமனை அனுமதி- ஒரு நாளைக்கான எல்லை
  • ரூ 376.32
   போஸ்ட்பெய்டு வாடிக்கையாளர்களுக்கு மாதாந்திர பிரீமியம் கட்டணம்*

  Silver தொகுப்பு

  Rs 4,000 ஒரு இரவுக்கு தினசரி கொடுப்பனவு
  • ரூ 20,000
   தொற்றுநோய்களுக்கான பண உதவி
  • ரூ 120,000
   ஆண்டு எல்லை (30 நாட்கள்)
  • ரூ 441.95
   மனைவி அல்லது கணவன்
  • ரூ 349.68
   ஒரு குழந்தைக்கு
  • ரூ 8000
   தற்செயலான அல்லது தீவிர சிகிச்சை பிரிவு மருத்துவமனை அனுமதி- ஒரு நாளைக்கான எல்லை
  • ரூ 554.51
   போஸ்ட்பெய்டு வாடிக்கையாளர்களுக்கு மாதாந்திர பிரீமியம் கட்டணம்*

  Gold தொகுப்பு

  Rs 6,000 ஒரு இரவுக்கு தினசரி கொடுப்பனவு
  • ரூ 30,000
   தொற்றுநோய்களுக்கான பண உதவி
  • ரூ 180,000
   ஆண்டு எல்லை (30 நாட்கள்)
  • ரூ 735.11
   மனைவி அல்லது கணவன்
  • ரூ 589.08
   ஒரு குழந்தைக்கு
  • ரூ 12,000
   தற்செயலான அல்லது தீவிர சிகிச்சை பிரிவு மருத்துவமனை அனுமதி- ஒரு நாளைக்கான எல்லை
  • ரூ 915.71
   போஸ்ட்பெய்டு வாடிக்கையாளர்களுக்கு மாதாந்திர பிரீமியம் கட்டணம்*

  மேலும் தகவலுக்கு 1343 என்ற எண்ணில்