உங்களுக்காக மலிவு விலையில் மருத்துவமனையில் சேர்க்கும் உதவித் திட்டம்! இப்பொது பதிவு செய்!

  சேவை வழங்குனர்

  மருத்துவமனையில் சேர்க்கும் உதவித் திட்டம் (டயலாக்கின் முற்கொடுப்பனவு மற்றும் பிற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கு)

  * வரி பொருந்தும்

  Basic தொகுப்பு

  Rs 1,200 ஒரு இரவுக்கு தினசரி கொடுப்பனவு
  • Rs.12,000
   டெங்கு மானிய கொடுப்பனவு
  • Rs.36,000
   ஆண்டு எல்லை (30 நாட்கள்)
  • முற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான தினசரி சந்தா கட்டணம் Rs.4.30
  • பிற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான மாதாந்திர சந்தா கட்டணம் Rs.129.00

  Silver தொகுப்பு

  Rs 4,000 ஒரு இரவுக்கு தினசரி கொடுப்பனவு
  • Rs.12,000
   டெங்கு மானிய கொடுப்பனவு
  • Rs.120,000
   ஆண்டு எல்லை (30 நாட்கள்)
  • பிற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான மாதாந்திர சந்தா கட்டணம் Rs.360.00

  Gold தொகுப்பு

  Rs 6,500 ஒரு இரவுக்கு தினசரி கொடுப்பனவு
  • Rs.12,000
   டெங்கு மானிய கொடுப்பனவு
  • Rs.195,000
   ஆண்டு எல்லை (30 நாட்கள்)
  • பிற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான மாதாந்திர சந்தா கட்டணம் Rs.560.00

  மருத்துவமனையில் சேர்க்கும் உதவித் திட்டம் (அட்டைப் பணம் செலுத்துதல்)

  * வரி பொருந்தும்

  Basic தொகுப்பு

  Rs 30,000 ஒரு இரவுக்கு தினசரி கொடுப்பனவு
  • Rs.5,000 தொற்றுநோய்களுக்கான பண உதவி
  • Rs.30, 000
   ஆண்டு எல்லை (30 நாட்கள்)
  • தற்செயலான அல்லது தீவிர சிகிச்சை பிரிவு மருத்துவமனை அனுமதி- ஒரு நாளைக்கான எல்லை Rs.2,000
  • பிற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான மாதாந்திர சந்தா கட்டணம் Rs.188.17

  Bronze தொகுப்பு

  Rs 2,000 ஒரு இரவுக்கு தினசரி கொடுப்பனவு
  • Rs.10,000 தொற்றுநோய்களுக்கான பண உதவி
  • Rs.60, 000
   ஆண்டு எல்லை (30 நாட்கள்)
  • தற்செயலான அல்லது தீவிர சிகிச்சை பிரிவு மருத்துவமனை அனுமதி- ஒரு நாளைக்கான எல்லை Rs.4,000
  • பிற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான மாதாந்திர சந்தா கட்டணம் Rs.376.33

  Silver தொகுப்பு

  Rs 4,000 ஒரு இரவுக்கு தினசரி கொடுப்பனவு
  • Rs.20,000 தொற்றுநோய்களுக்கான பண உதவி
  • Rs.120, 000
   ஆண்டு எல்லை (30 நாட்கள்)
  • தற்செயலான அல்லது தீவிர சிகிச்சை பிரிவு மருத்துவமனை அனுமதி- ஒரு நாளைக்கான எல்லை Rs.8,000
  • பிற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான மாதாந்திர சந்தா கட்டணம் Rs.554.52

  Gold தொகுப்பு

  Rs 6,000 ஒரு இரவுக்கு தினசரி கொடுப்பனவு
  • Rs.30,000 தொற்றுநோய்களுக்கான பண உதவி
  • Rs.180, 000
   ஆண்டு எல்லை (30 நாட்கள்)
  • தற்செயலான அல்லது தீவிர சிகிச்சை பிரிவு மருத்துவமனை அனுமதி- ஒரு நாளைக்கான எல்லை Rs.12,000
  • பிற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்களுக்கான மாதாந்திர சந்தா கட்டணம் Rs.915.73

  மேலும் தகவலுக்கு 1343 என்ற எண்ணில்